Hướng dẫn sử dụng cho tài khoản quản trị trên Phần mềm Đánh giá Năng lực

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng cho tài khoản quản trị trên Phần mềm Đánh giá Năng lực
  4. Từ điển năng lực

Từ điển năng lực

Bước 1: chọn “Đánh giá”

Bước 2: chọn “Từ điển năng lực”

Bước 3: “Thêm mới”

  • Nhóm năng lực
  • Năng lực

 

Nhóm năng lực

  • Bước 1: Thêm thông tin
  • Bước 2: chọn “Thêm” để hoàn thành