1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng cho tài khoản quản lý cấp cao trên phần mềm BrainAOP
  4. Thông báo và phê duyệt

Thông báo và phê duyệt

Các yêu cầu gửi duyệt được thông báo tại menu “Tin nhắn”

Click vào mũi tên để đến các nội dung cần duyệt

Click duyệt tại các mục tiêu có dấu stick màu xanh ✓

Hoặc từ chối bằng cách click vào dấu X màu đỏ