Hướng dẫn sử dụng cho tài khoản quản trị trên phần mềm BrainAOP

 1. Home
 2. Docs
 3. Hướng dẫn sử dụng cho tài khoản quản trị trên phần mềm BrainAOP
 4. Hệ thống chức danh

Hệ thống chức danh

Cách tạo 1

 • Bước 1: chọn menu Tổ chức
 • Bước 2: chọn cơ cấu tổ chức
 • Bước 3: chọn phòng/ban cần tạo chức danh
 • Bước 4: chọn “Tạo vị trí làm việc”

 

Cách tạo 2

 • Bước 1: chọn menu Tổ chức
 • Bước 2: chọn cơ cấu tổ chức
 • Bước 3: chọn phòng/ban cần tạo chức danh
 • Bước 4: chọn “Tạo vị trí làm việc”

 

Cả 2 cách trên đều có chung bước 5 như sau:

 • Bước 5: nhập các thông tin cần thiết
  • Thuộc về (áp dụng cho cách 2): Chọn Phòng ban
  • Quản lý trực tiếp (áp dụng cho cách 1): Chọn quản lý trực tiếp
  • Mã chức danh: để làm import các nội dung sau này
  • Tên chức danh
  • Chức vụ: tạo trong menu “Cài đặt”
  • Tính năng ĐGNL: cấp quyền truy cập phần mềm đánh giá năng lực
  • Lãnh đạo: Cho phép tạo chức danh cấp dưới, chức danh lãnh được chỉ có 1 nhân viên
  • Phân quyền xem báo cáo, Từ điển năng lực, Khung năng lực