Hướng dẫn sử dụng cho tài khoản quản trị trên phần mềm BrainAOP

 1. Home
 2. Docs
 3. Hướng dẫn sử dụng cho tài khoản quản trị trên phần mềm BrainAOP
 4. Hồ sơ nhân viên

Hồ sơ nhân viên

Tạo tài khoản user

 • Bước 1: chọn “Tổ chức”
 • Bước 2: chọn “Hồ sơ nhân viên”
 • Bước 3: “Thêm mới”

 • Bước 4: thêm các thông tin cần thiết
  • Mã nhân viên
  • Email (tài khoản đăng nhập)
  • Mật khẩu
  • Họ và tên
 • Bưới 5: chọn “Thêm” để hoàn thành

 

Gán user vào chức danh

 • Bước 1: chọn “Tổ chức”
 • Bước 2: chọn “Hệ thống chức danh”
 • Bước 3: chọn chức danh cần gán
 • Bước 4: chọn “sửa”

 • Bưới 5: thêm nhân viên
 • Bước 6: chọn dấu “+” để hoàn thành